fbpx
Skip to toolbar

ประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณเบน สวัสดิวัตน กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลอังกฤษเชียงใหม่ คุณแดเนียล เจคอบส์-ฌาณกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ พ.ต.ท. หญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงธัญญาณ์ รอดกนก โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าร่วมโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีเครือข่ายบูรณาการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศและคู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่อไป ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่Source link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.