fbpx
Skip to toolbar

ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยจัดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี ให้แก่นักวิจัย ในหัวข้อ พัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวอัจฉริยะ เมืองรอง เชิงเกษตร ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดSource link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.