"สยามมิวส์"

ประชุมคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปวีณวรรณ นิลกำแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ 2562-2565 ณ ห้องประชุม4ชั้น4 อาคารอำนวยการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่Source link

Skip to toolbar