fbpx
Skip to toolbar

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ D3 ด้านท่องเที่ยวชุมชน มีการขับเคลื่อน ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ /การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่ /ส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) /โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่Source link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.